063-669-4985

How to get there

  • Home
  • How to get there

4 hours from Bangkok to pier
And 30 minutes from pier to resort

การเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์มายังเกาะช้างมีระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร หรือ 4 ชั่วโมงโดยประมาณ จะมาถึงที่ท่าเรือเกาะช้างในจังหวัดตราด ซึ่งท่าเรือที่จะไปเกาะช้างมีบริการถึง 3 ท่า คือ ท่าเฟอรี่ เกาะช้าง (อ่าวธรรมชาติ), ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อยท์, และท่าเรือแหลมงอบ ซึ่งปัจจุบันท่าเฟอรี่เกาะช้างจะมีระยะการเดินทางที่สั้นที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที จากนั้นเดินทางต่อจากท่าเรืออ่าวสัปปะรด อีก 7 กิโลเมตรก็จะถึงหาดทรายขาว

เวลาเดินเรือท่าเรือเฟอรี่ - เกาะช้าง (อ่าวธรรมชาติ)

ท่าเรือเฟอรี่ - เกาะช้าง

06.30 น.
08.00 น.
09.30 น.
11.00 น.
12.30 น.
02.00 น.
03.30 น.
05.00 น.
06.30 น.

เกาะช้าง - ท่าเรือเฟอรี่

07.30 น.
08.45 น.
10.15 น.
11.45 น.
01.15 น.
02.45 น.
04.15 น.
05.45 น.
07.15 น.